ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านระเวียง  “รัตนกิจวิทยา”  ตำบลระเวียง  อำเภอโนนนารายณ์  จังหวัดสุรินทร์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต  2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เปิด  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปีที่  6 มีเนื้อที่ ทั้งหมด 13 ไร่  2 งาน 43 ตารางวาโรงเรียนบ้านระเวียง  ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2475 ใช้ชื่อ ว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบล เบิด 4 ( วัดบ้านระเวียง) คณะกรรมการอำเภอเป็นผู้ ก่อตั้ง ต่อมา เมื่อมีเปลี่ยนแปลงการปกครองในเดือนมิถุนายน 2475 จึงยุบชั่วคราว และตั้งขึ้นใหม่อีก ณ ที่เดิมเมื่อวันที่ 1  กันยายน 2475 ขณะนั้น นายสี ชมชื่นเป็นครูใหญ่  พ.ศ. 2498 พระอุปัชฌาย์อ่อน อินทปญโญ เจ้าอาวาสวัดบ้านระเวียงได้ร่วมใจกับชาวบ้านสร้างศาลาเอกเทศกึ่งถาวรให้ใช้เป็นอาคารเรียน 1 หลัง   ในบริเวณวัดเป็นสมบัติของโรงเรียน 20 กุมภาพันธ์   2506 นายคำมี  จันทร์มาลี ครูใหญ่ร่วมใจกับชาวบ้านและเจ้าอาวาสวัดบ้านระเวียง ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งใหม่ในที่ดินที่มีชาวบ้านบริจาคให้และได้สร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศถาวรด้วยเงินสมทบของทางราชการจำนวน  20,000 บาท โดยให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านระเวียง "รัตนกิจวิทยา" ที่มีสร้อยว่า "รัตนกิจวิทยา" เพราะท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านระเวียง พระครูรัตนกิจโกศลเป็นผู้อุปถัมภ์ดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ  จากนั้นโรงเรียนบ้านระเวียงก็ได้รับการดูแลและพัฒนาได้รับความร่วมมือจากชุมชน และ งบประมาณจากทางราชการ สร้างอาคารที่มั่นคงถาวร มาโดยตลอด