วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์


โรงเรียนแห่งความสุข มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สู่สมรรถนะ ในศตวรรษที่ 21คำขวัญของโรงเรียน


"เรียนดี   วินัยเด่น   เน้นคุณธรรม   นำชุมชนพัฒนา"คติพจน์/ปรัชญา


"ธัมฺม  จารี สุขัง  เสติ" (ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข)อัตลักษณ์

   

"ประหยัด  ซื่อสัตย์   กตัญญู"  (ระดับประถมศึกษา)

                  "ออมได้  ไหว้งาม"   (ระดับปฐมวัย)

เอกลักษณ์โรงเรียน


" โรงเรียนวิถีพุทธ "