คณะผู้บริหาร

นายชาตรี พบบุญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุที พริ้งเพราะ
ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน