ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี พบบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0630219477
ชื่อ-นามสกุล : นายสุที พริ้งเพราะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :