บุคลากรโรงเรียน

นาย ศิรวิทย์ เอ็นดู
ครู (พนักงานงานราชการ)

นางสาว กวิสรา ศรีสอาด
ครูธุรการ

นางสาว พิไลพรรณ ตองกระ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นาย แสงจันทร์ ใจกล้า
ช่างไฟฟ้า 4