คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายทองเจริญ ตุ่นทอง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางพัทรียา บุญอนันต์
ตำแหน่ง : รองประธานฯ
ชื่อ-นามสกุล : นางมณีทอง พุดจีบ
ตำแหน่ง : ตัวแทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางนเริญ สีลาอุดม
ตำแหน่ง : ตัวแทนฝ่ายศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นาย คำแสน ลุนลา
ตำแหน่ง : ตัวแทนศิษ์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพิน นามพร
ตำแหน่ง : ตัวแทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสมถวิล แสงเทพ
ตำแหน่ง : ตัวแทนองค์กรผู้นำปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสังเวียน นาเจริญ
ตำแหน่ง : ตัวแทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี พบบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ