คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเกศรา เชื้อวงศ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 065-2484170
อีเมล์ : ketsaracheuwong@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ บุญมั่น
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรักษิณา พิมพ์เงิน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเปรมิกา ประทีป
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกมลวรรณ พิศิลป์
ตำแหน่ง : กรรการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงหทัยภัทร กลั่นแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกฤตยา สีตุ้ยเลิง
ตำแหน่ง : กรรการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแก้วกานต์ พิมพ์งาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอชิรวัฒน์ ปัดชา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนพรัตน์ แสงเงิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนพล คล้ายวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6